Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Zápis detí do Materskej školy rok 2018/2019

Materská škola Ochodnica

Riaditeľka Materskej školy, Ochodnica č.355


po dohode so zriaďovateľom Obcou Ochodnica
a v súlade s platnou legislatívou

určuje

zápis detí


do Materskej školy, Ochodnica č. 355
pre školský rok 2018/2019


nasledovne

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 02.05.2018 do 15.05.2018, v čase od 10.00 hod. – do 16.00 hod. počas pracovných dní

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Materská škola, Ochodnica č. 355Podmienky na prijatie:
Do materskej školy možno prijať:
- dieťa od troch do šiestich rokov veku
- dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky
- dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
- dieťa výnimočne od dvoch rokov veku, ak sú na to vytvorené materiálne, personálne a iné podmienky.

Prednostne sa prijímajú:
- deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Forma a priebeh zápisu:
- deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti  rodiča (zákonného zástupcu), ktorú predloží riaditeľke materskej školy
- žiadosť obdrží rodič( zákonný zástupca) v materskej škole
- rodič (zákonný zástupca) predloží aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast / je súčasťou žiadosti /
- ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Prijatie dieťaťa:
- Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.)
- Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia (zákonní zástupcovia) vyzdvihnúť v materskej škole  od 18.06.2018 do 28.06.2018.

PaedDr. Alena Pijáková, riaditeľka školy
Radoslav Ďuroška, starosta obce Ochodnica

 

Žiadosť o prijatie do MŠ (.doc, 44 KB)