Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Reprezentačný ples

Reprezentačný ples 2017

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Hlavná stránka

Obec Ochodnica

Obec Ochodnica sa nachádza v Nízkych Javorníkoch, približne 7km severne od Kysuckého Nového Mesta. Celková rozloha obce je cca 1805ha. Obec je rozložená po oboch stranách potoka Ochodničanka, ktorý preteká celou dedinou a vlieva sa do rieky Kysuca. Kataster obce je tvorený terasovitovou krajinou s rozptýlenou krajinnou zeleňou, stredajúcimi sa lesíkmi, pasienkami a poľami. Celé katastrálne územie patrí do celku Nízke Javorníky, pododdielu Ochodnická vrchovina. Najvyšším bodom katastrálneho územia je Chotárny kopec /906m.n.m/ najnižším bodom je údolie rieky Kysuca /356m.n.m/. Napriek tomu, že katastrálne územie obce nespadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce, má mnohé zachovalé a hodnotné územia, ktoré si zasluhujú pozornosť aj z hľadiska ochrany. Súčasťou obce sú aj typické kysucké osady Beľajky, Petránky a Suchá.

Sanačné práce Strečno

Informácia o záveroch z operatívneho  rokovania súvisiaceho s vykonávaním sanačných prác na skalnom brale Strečno a úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend dňa 03. decembra  a dňa 04.decembra 2016.

"ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY I/18 V STREČNIANSKEJ ÚŽINE NEBUDE DŇA 03.DECEMBRA A 04.DECEMBRA 2016  REALIZOVANÁ !!  PREJAZ BEZ OBMEDZENÍ!

 

Mikuláš v Ochodnici 2016


Dotazník PHRSR

Vážení spoluobčania, venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie dotazníka na získanie informácií pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ochodnica. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie našej obce. Vašimi odpoveďami nám poskytnete pohľad na vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce a poukážete na problémy, ktoré vás najviac ťažia. Dotazník môžete vyplniť online na tejto stránke: https://goo.gl/forms/69FUcxJaaQl0YcTk1, prípadne si ho môžete stiahnuť tu, následne ho vyplniť a poslať ho emailom na obec@ochodnica.sk alebo ho hodiť do schránky na obecnom úrade.

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Obec Ochodnica ako správca dane podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") na základe § 80 ods. 1 daňového poriadku  vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Ochodnica a vlastníkov a držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2016 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili  v hotovosti v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok, streda, piatok) na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 1122 3322/0200    IBAN SK 76 0200 0000 1122 3322. Nedoplatky za spotrebu obecnej vody uhradiť v hotovosti na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 2963400858/0200 IBAN SK87 0200 0000 0029 6340 0858.
 
Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vykonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe § 52 ods.2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Voda Ochodnica

V nasledujúcich dňoch budú vykonávané obhliadky na vodovodnom potrubí vzhľadom k tomu, že obec zistila pretrvávajúce neoprávnené „čierne“ odbery. V prípade zistenia čierneho odberu obec okamžite podá trestné oznámenie na majiteľa vodovodnej prípojky, kde dotyčnému hrozí doplatenie všetkých finančných strát na vode a odňatie slobody. Zisťovanie bude prebiehať aj počas nočných hodín.

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu zároveň dochádza k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. e/ Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.

Neoprávnený odber pitnej vody vzniká aj v tom prípade ak sa používa vodomer, ktorý v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný!!!

Čierne skládky

Vyzývame občanov, aby nevyvážali stavebné a komunálne odpady a ani hlinu na poľnohospodárske pozemky, najmä v okolí rybníka a osád. V obci sme nainštalovali fotopasce a kamerový systém, kto bude prichytený zaplatí pokutu až do výšky 1500€!

 

Nezákonné  umiestnený odpad v obci Ochodnica  môžu občania  nahlásiť  písomne na adresu: Obecný úrad Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35, e-mailom na adresu: obec@ochodnica.sk, telefonicky č. t. 041/4233121, 0902 748 575, alebo môžu nezákonne umiestnenie odpadu nahlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Obecný rozhlas

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad má vedomosť o poruchách rozhlasu a jeho nefunkčnosti v niektorých lokalitách. Celý obecný rozhlas  bude  rekonštruovaný, budú sa vymieňať nové káble a bude sa prevádzať celková rekonštrukcia.

Nový správca vodovodu

Správcom obecného vodovodu sa stal Pavol Gúcky - tel. číslo: 0907 832 882. Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach obecného vodovodu nič upravovať alebo meniť. Manipulovať so zariadením obecného vodovodu môžu len tí pracovníci, ktorí sú na to správcom určení. Títo poverení pracovníci majú právo vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na obecný vodovod za účelom zistenia a odstránenia havarijných a iných porúch na vodovode, na zistenie stavu vnútorného vodovodu, spotreby vody, stavu vodomeru a kontrolného merania.

Všeobecný lekár

POZOR ZMENA! Oznamujeme občanom, že s platnosťou od 01.júla 2016 ukončuje všeobecný lekár svoju pôsobnosť v obci Ochodnica. Občania budú zvážaní do Kysuckého Lieskovca tri krát do týždňa – v pondelok, v stredu a v piatok v takom istom čase ako boli zvážaní doteraz.

To znamená že v pondelok, v stredu a v piatok bude obec zabezpečovať odvoz občanov k lekárovi do Kysuckého Lieskovca vždy o 8:05 hod. od konečnej autobusovej zastávky a na každej autobusovej zastávke - motorovým vozidlom obce. V ambulancii v Kysuckom Lieskovci budú občania prednostne ošetrení a obecné motorové vozidlo ich odvezie späť do Ochodnice.

Letecké snímky obce