Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Výzva na vykonanie deratizácie

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) Zákona NR SR Č.3 55/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. k) a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce. V súlade s §52 ods. 4 písm. e) Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné zabezpečiť reguláciu živočíšnych škodcov len osobami, ktoré sú zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé a plniť ustanovenia § 52 ods. 4 citovaného zákona.
 


Na základe vyššie uvedeného
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci


VYZÝVA


na povinnosť vykonať celoplošnú jesennú deratizáciu pri výskyte živočíšnych škodcov na území okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a to v období do 30.11.2017.Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Aby sa tomu predišlo, a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačné ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.