Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Ochodnica

Obec Ochodnica

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Ochodnica 355

 


 
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
•    kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy (pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. a vyhlášky č. 366/2010 Z. z.
•    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.,
•    vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..
    
Iné kritériá a požiadavky:

•    osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.,
•    zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.,
•    ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.,
•    orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
•    základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
•    znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl      a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
•    základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
•    riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
•    predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja MŠ Ochodnica 355 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
•    dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy        a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať),
•    referencie z predchádzajúcej praxe,
•    flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
•    vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
    
Zoznam požadovaných dokladov
    
•    písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•    doklady o vzdelaní (overené kópie),
•    potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
•    štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),
•    písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy,
•    výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
•    lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
•    ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
•    písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona  č. 122/2013 Z. z.            o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z..
•    čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
    
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
    
•    Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť:
    - do 08. septembra 2017 do 13:00 hod.
    - na adresu zriaďovateľa: Obec Ochodnica, Obecný úrad, Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica
    - v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
•    Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
•    Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
 

Ďalšie informácie:   Obec Ochodnica:  041/423 31 21   E-mail:  obec@ochodnica.sk
    
 

Ochodnica  18. 08. 2017

 

Radoslav Ďuroška, v. r.
starosta obce