Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018 Ochodnica

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko podpísal v piatok 6.7.2018 rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
 Komunálne voľby 2018 Ochodnica

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Informácie pre voliča
 

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Informácie pre nezávislých kandidátov
Vzory kandidátnych listín a ich príloh
Informácie k vedeniu volebnej kampane
Tlačivá a vzory pre vedenie volebnej kampane

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 2.3.2018 č. 4/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Ochodnica
pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Obec Ochodnica podľa § 171 ods. 9 a 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec Ochodnica 1949 obyvateľov.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do OZ v obci Ochodnica je 100.


Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Ochodnica je 100.
 

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Ochodnica, konané dňa 10. novembra 2018 bola menovaná Dana Šošková. Telefón: 0904 215 050, E-Mail: obec@ochodnica.sk Sídlo: Obecný úrad Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica

Miestna volebná komisia v Ochodnici

Zapisovateľka:
Dana Šošková
Č. tel.   0904 215 050
Email: obec@ochodnica.sk

Kandidátne listiny sa preberajú do 11.9.2018 do 18.00 na Obecnom úrade v Ochodnici, po 18.00 hod. po dohovore so zapisovateľkou na uvedenom telefónnom čísle.

E-Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:
obec@ochodnica.sk