Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 14.12.2017

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, zástupca starostu
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
               
Ďalší prítomní:
Anna Švaňová, Húšťava, Alena Pijáková, Alena Falátová, Katarína Mizerová, Vojtěch Černošek, Peter Gašinec, Tomáš Čečko, Tomáš Kopilec

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2018
5. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2018
6. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2018
7. Rozpočet Obce Ochodnica na rok 2018
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Ochodnica na rok 2018
9. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ochodnica na rok 2018
11. Schválenie PHSR
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

 

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenia - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: