Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 17.02.2017

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
p Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

 

Ďalší prítomní:
Anna Švaňová, Pavol Gúcky, Martin Kuchta

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
4. Správa kontrolnej činnosti za rok 2016
5. Vodovod Ochodnica, VZN
6. Zmena rozpočtu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: