Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 24.04.2015

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce                 
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ            
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ                
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ                
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ                
p. Ján Tarana, poslanec OZ                    
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

Ďalší prítomní:
Vladimír Radolský, Vladimír Gašpierik, Justina Šusteková, Tomáš Kubala, Miroslav Kubala, Andrej Ďuratný, Alena Muziková, Emília Sklenárová, Lucia Adámková, Helena Olejková, Ivan Čavajda, Jozef Budoš, Anna Švaňová, Dana Šošková – zapisovateľka.


Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
Obce Ochodnica
5. Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2014
6. Kanalizácia
7. Obecný vodovod
8. MASKA /informácia – starostka obce Rudina – Mičianová/
9. Diskusia
10. Rôzne
11. Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: