Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej Škole

Materská škola Ochodnica

Obec Ochodnica, zriaďovateľ Materskej školy, Ochodnica č.355, v zmysle §25 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §1 ods.3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výzvu


na voľby členov Rady školy pri Materskej Škole, Ochodnica č.355 v súlade s ustanovením §25 ods.4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počet členov rady školy 5 v zložení:


- jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov
- jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov
- dvaja volení zástupcovia rodičov detí
- jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, Rady školy pri Materskej škole, Ochodnica č.355 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ochodnica, je podľa §24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štyri roky.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov zabezpečí riaditeľka školy najneskôr v termíne do 10.3.2017 a riaditeľka školy určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Riaditeľka školy písomne oznámi zriaďovateľovi školy mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov detí.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy rozhodne zriaďovateľ.


Radoslav Ďuroška
starosta obce