Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Výzva na voľby členov rady školy

Základná škola Ochodnica

Obec Ochodnica, zriaďovateľ Základnej školy, Hlavná č.19, Ochodnica, v zmysle §25 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §1 ods.3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výzvu


na voľby členov Rady školy pri Základnej škole, Hlavná č.19, Ochodnica v súlade s ustanovením §25 ods.4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráv a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 11 v zložení:


- dvaja volení zástupcovia pedagogických zamestnancov
- jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov
- štyria volení zástupcovia rodičov žiakov (3 z Ochodnice, 1 z Dunajova)
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, Rady školy pri Základnej škole, Hlavná č.19, Ochodnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ochodnica, je podľa §24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štyri roky a končí dňa 16. mája 2016.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov zabezpečí riaditeľka školy najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy a riaditeľka školy určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Riaditeľka školy písomne oznámi zriaďovateľovi školy, najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov rady školy, mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy rozhodne zriaďovateľ.


Radoslav Ďuroška
starosta obce