Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018 Ochodnica

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica v Ochodnici

Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Ochodnica Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314153 Sídlo: Ochodnica č. 121, 023 35 Ochodnica
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Veselý
Telefón: +421 905 300 500
Fax:
E-mail: obstaravanie@evmi.sk
Internetová stránka: www.ochodnica.sk
   
2. Predmetu zákazky:
Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.
Názov: Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti – Hasičská zbrojnica v Ochodnici

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice v Ochodnici, ktorá nie je kompletne zateplená a v rámci stavebných úprav budú upravené a prepojené priestory garáže, skladu a oddychovej miestnosti, aby sa zefektívnila činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Tým chce verejný obstarávateľ zmodernizovať, zefektívniť prácu hasičského zboru a znížiť náklady na vykurovanie a prevádzku objektu.
Hlavnou požiadavkou investora bolo kompletné dozatepľovanie objektu, zjednotenie a obnova vonkajších povrchových úprav ako aj oprava vnútorných povrchových úprav s vytvorením prepojenia jednotlivých priestorov..
Účel stavby ostane po realizácií stavebných úprav a zateplenia objektu zachovaný– objekt slúžiaci pre účely dobrovoľných hasičov v Ochodnici, ktorí zabezpečujú ochranu pred požiarmi a inými živelnými pohromami v obci a ktorí pomáhajú a zasahujú pri týchto rôznych živelných pohromách. Stavba nie je členená na stavebné objekty a taktiež nie je členená ani z pohľadu prevádzky.

Stavba je situovaná na parcele KN 66 K.Ú. Ochodnica. Objekt sa nachádza v intraviláne obce Ochodnica. Prístup k objektu je z jestvujúcej cesty III. triedy v správe VUC Žilina. Stavebný objekt má pridelené súpisné číslo 360 a je vedený na LV 822 ako objekt vo vlastníctve obce Ochodnica.

Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti sa budú realizovať podľa prílohy č.2 – Výkazu výmer tejto výzvy na predkladanie ponúk a prílohy č.3 – Projektová dokumentácia.
Ak sa v dokumentácii uvádzajú konkrétne výrobky niektorých dodávateľov, verejný obstarávateľ ich dopĺňa výrazom “alebo ekvivalent“ zodpovedajúci danému prvku pri dodržaní všetkých technických a technologických predpisov výstavby.

Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť uchádzačom (zhotoviteľom) kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač zhotoviteľ) je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá uchádzač (zhotoviteľ), ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

Úspešný uchádzač zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy).

Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí uchádzač (zhotoviteľ).
Obhliadku realizácie predmetu zákazky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v tejto výzve na predkladanie ponúk telefonicky alebo emailom.

CPV kódy:
45000000-7 Stavebné práce
45111300-1 Demontážne práce
45255400-3 Montážne práce
45321000-3 Tepelnoizolačné práce

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 27.814,22,- EUR bez DPH.

5. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Hasičská zbrojnica v Ochodnici.

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa

8. Termín plnenia: 8/2018 – 11/2018

9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa prostredníctvom dotácie.

10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej príloha č. 2. - výkazy výmer poskytnutý verejným obstarávateľom.

11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky: 10.8.2018 do 15,00 hod. miestneho času v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky uvedeného v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Na obale uvedie:
- názov a adresu verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača;
- označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo:
Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti – Hasičská zbrojnica v Ochodnici.

12. Podmienky účasti uchádzačov:
Oprávnenie realizovať predmet zákazky (napr. autorizačné osvedčenie, oskenovaná kópia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo informáciu o zápise v zozname podnikateľov.) Úspešný uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu oprávnenia.

13.  Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky


14. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
Ocenený výkaz výmer podľa prílohy č.2 tejto výzvy
Návrh na plnenie kritérii – príloha č.1 tejto výzvy
Oprávnenie realizovať predmet zákazky podľa bodu 12 tejto výzvy

 

15. Lehota viazanosti ponúk: 30.09.2018

 

16. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.

 

17. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Ing. Miloš Veselý
Kontakt pre prípadné otázky: obstaravanie@evmi.sk, 0905 300 500

 

18. Dátum vyhotovenia výzvy: 31.7.2018


           
Ing. Miloš Veselý, v.r.


Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií – poskytované v elektronickej forme
Príloha č.2 - Výkazy výmer – poskytované v elektronickej forme
Príloha č.3 – Projektová dokumentácia - poskytované v elektronickej forme