Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018 Ochodnica

Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Výstavba detského ihriska Ochodnica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení následných noviel         


1.    Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:     Obec Ochodnica   
Sídlo:     Ochodnica č. 121, 023 35   
Štatutárny zástupca:Radoslav Ďuroška – starosta obce   
Kontaktná osoba:     Radoslav Ďuroška   
e-mail:    obec@ochodnica.sk
Bankové spojenie:     VÚB a.s. Slovensko
Číslo účtu:     SK76 0200 0000 0000 1122 3322
IČO:    00314153
DIČ:     2020553161
Telefón:     +421 (0) 41/4233121
www:     www.ochodnica.sk

Kompletné súťažné podklady sú dostupné priamo a bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese /URL/: http://www.ochodnica.sk/?sk_verejne-obstaravanie,517
   
2. Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska Ochodnica

3. Kód CPV:    Hlavný predmet: 7535200-9- zariadenie ihrísk
   Doplňujúce predmety: 45236210-5-stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

4. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou

5. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska Ochodnica, ktorá zahŕňa dodávku a montáž jednotlivých prvkov pre bezpečné voľno - časové aktivity detí vo veku 3 – 14 rokov, na ktoré má dodávateľ certifikát a statický posudok k ihrisku a budú pri realizácií dodržané STN normy . Detské ihrisko sa bude nachádzať na parcele C – KN  1869/2 v k. ú. Ochodnica.

Popis zákazky:                             
V areáli MŠ sa bude  realizovať výstavba detského ihriska, ktoré sa bude skladať:
- z celokovovej  vežovej zostavy so zníženou podestou do 1 m, súčasťou ktorej bude 2x šmýkačka z trojvrstvového laminátu, 3x kovové bariéry usadené do kovového rámu, vyrobené z konštrukčnej ocele, ktorá bude ošetrená proti korózií zinkovaním a vypaľovanou farbou. Nosné konštrukcie budú uložené do betónového lôžka. Na šikmý sieťový výlez,  šikmý sieťový výlez s lanom , lanový most medzi vežami bude použité lano , hrúbky 16 mm z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a  z hliníkovými spojmi. Podesty, šikmý výlez, kresliaca tabuľa, kotva a kormidlo budú vyrobené z polyetylénu HDPE. Všetok spojovací materiál bude nerezový.


- lanová pyramída so šiestimi napínacími zámkami s výškou 1 m, ktorej nosný stĺp bude vyrobený z konštrukčnej ocele Q 160 mm. Stĺp bude ošetrený proti korózií zinkovaním a uložený do betónového lôžka. Laná a siete budú vyrobené z polyetylénu s vnútorným oceľovým jadrom, hrúbky 16 mm. Napínacie zámky budú nerezové, ako i všetok spojovací materiál.


-  detská reťazová dvojhojdačka – RH201K celokovová s výškou voľného pádu 1 m. Nosná konštrukcia hojdačky bude vyrobená z konštrukčnej ocele s profilom 100 x 100 mm, ktorá bude ošetrená proti korózií zinkovaním a vypaľovanou farbou. Konštrukcia bude uložená do betónového lôžka. Dvojhojdačka bude zavesená pomocou pozinkovaných reťazí na kovovom nosníku. Sedadlá Normal budú oceľové, obalené mäkkou a pohodlnou gumou. Všetok spojovací materiál bude pozinkovaný alebo nerezový.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 917,00.- bez DPH

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: jediným kritériom je najnižšia cena s DPH  celý predmet zákazky

8. Dĺžka trvania zákazky:  od podpisu zmluvy do  konca 09/2018

9. Podmienky účasti: na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. c/ v nadväzností na ods. 2 písm  e/ zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená.

10. Použitie elektronickej aukcie: nie

11. Lehota na predloženie cenovej ponuky: Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 04. 07. 2018 do 10:00 hod.
Spôsob predkladania ponúk: v elektronickej podobe na mail: obec@ochodnica.sk, alebo  v písomnej podobe. Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť v zalepenej obálke s heslom: ,,Výstavba detského ihriska, ´´ NEOTVÁRAŤ:  Obec Ochodnica, Ochodnica č. 121, 023 35, kontaktná osoba – Radoslav Ďuroška, starosta obce, tel.: 0907 886 944.

12. Termín otvárania ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk: 04. 07. 2018 o 14,00 hod.

13.  Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 30. 09. 2018
Prijatie cenovej ponuky nezaväzuje zadávateľa k uzatvoreniu dodávateľsko – odberateľskej zmluvy.
Za predloženie ponuky vopred ďakujem.
           
S  pozdravom 

V Ochodnici, dňa 18.06.2018

 

Radoslav Ďuroška 

 starosta obce

 

Bližšie informácie: vyzva-detske-ihrisko-ochodnica.pdf (PDF, 346 kB)