Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

VII. Životné prostredie


Položka 160

Podanie  žiadosti  o  vydanie,  zmenu  alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona

  1. fyzická osoba: 6,50 EUR
  2. Právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba   oprávnená na podnikanie,  ktorej   predmet  činnosti súvisí s podanou  žiadosťou: 66,00 EUR

Oslobodenie

  1. Od   poplatku  podľa  tejto  položky  sú oslobodené múzeá  s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
  2. Od poplatku  za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny  a od  poplatku za  podanie     žiadosti  na  činnosť  súvisiacu  s  vykonávaním  výskumu  a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl  a  vysokých  škôl  po  predložení  potvrdenia  o návšteve  školy,   ak   vykonávajú   výskum  a prieskum  osobitne   chránených  častí  prírody  a  krajiny  v  záujme ochrany  prírody a krajiny.
  3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia,  ak  nimi podaná  žiadosť súvisí  s odstraňovaním  stromov   a krov  v ochranných pásmach  podľa osobitných predpisov.


Položka 161

Podanie   žiadosti   o   povolenie   výnimky   zo   zákazov ustanovených osobitným zákonom

  1. fyzická osoba: 6,50 EUR
  2. právnická  osoba  alebo  fyzická  osoba oprávnená na podnikanie,  ktorej   predmet  činnosti súvisí s podanou    žiadosťou: 66,00 EUR

Oslobodenie

  1. Od   poplatku  podľa  tejto  položky  sú oslobodení žiaci    a študenti  stredných škôl a vysokých  škôl po predložení    potvrdenia    o    návšteve    školy,    ak    vykonávajú    vedecko-výskumnú činnosť,  verejné vysoké školy a   múzeá  s   prírodovedným    zameraním.
  2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak  nimi podaná  žiadosť súvisí  s odstraňovaním  stromov  a krov  v ochranných pásmach  podľa osobitných predpisov. 
  3. Od   poplatku   podľa  tejto   položky   sú   oslobodení    žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť  súvisí  s  povolením    výnimky na odchyt  alebo  usmrtenie   chránených  druhov    živočíchov  v  prípadoch,  ak  je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku    alebo  ak  vznikli  preukázateľné   škody  na chránených druhoch živočíchov.