Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

VI. Finančná správa


Položka 140

 1. udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
  1. číselné lotérie: 331,50 EUR
  2. okamžité lotérie: 331,50 EUR
  3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj: 1 493,50 EUR
  4. stávkové hry okrem kurzových stávok: 331,50 EUR
  5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie: 331,50 EUR
  6. kurzové stávky: 3 319 EUR
  7. hazardné hry v kasíne: 33 193,50 EUR
  8. bingo vrátane špeciálneho binga: 3 319 EUR
  9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry: 3 319 EUR
  10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode: 3 319 EUR
  b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly: 33 EUR
  c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri všetkých hazardných hrách: 33 EUR
  d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja: 16,50 EUR
  e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu: 16,50 EUR
Položka 142

 1. Vydanie   osvedčenia  o  zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie: 6,50 EUR
 2. Za  zmenu  priezviska alebo  trvalého pobytu  v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka: 1,50 EUR
Položka 143

 1. Vydanie   rozhodnutia  daňovým  orgánom, colným orgánom  alebo obcou  v  daňovom  konaní  na  základe  žiadosti daňového subjektu  podľa   § 4,  §  13,  §  38  ods.  6,  § 59 a § 64  zákona  Slovenskej  národnej  rady  č.  511/1992  Zb.    o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov: 9,50 EUR
 2. Doplnenie údajov na  predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ: 1,50 EUR


Oslobodenie

 1. Od  poplatku  podľa  tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia   o   preukázaní    podmienok na uznanie  nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb  zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými  úradmi podľa  §  43  ods. 1 písm. g) zákona č. 366/1999  Z.  z.  o  daniach z príjmov. Oslobodené je aj   vydanie  potvrdenia   o   daňovej rezidencii a vydanie  potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky     pre  nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Od poplatku podľa  tejto položky je oslobodené potvrdenie  o   registrácii   podľa   výnosu   Ministerstva  financií Slovenskej  republiky  č.  63/161/1995  o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup  liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka
Poplatok  podľa položky  143 písmena  b) sa  nevyberie, ak sa potvrdenie  vydáva na  účely prepustenia  zo štátneho  zväzku Slovenskej republiky.Položka 144

b) Žiadosť  o  písomný súhlas  správcu  dane  s  výmazom   z obchodného registra: 9,50 EUR
...
e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva: 9,50 EUR
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania: 9,50 EUR