Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Verejné obstarávanie

Interregžilinský kraj

Obec Ochodnica
023 35 Ochodnica 121

 

V Ochodnici dňa 1.6.2017

 

Výzva na predloženie ponuky
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazky: Zastrešenie amfiteátra Ochodnica

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu, k projektu s názvom „Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva“,  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, mikroprojekty, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
Vedúci partner: Obec Ochodnica (Slovensko)
Partner projektu 1: Gmina Mucharz (Poľsko)
Kód projektu: INT/EB/ZA/1/I/B/0032

Kódy CPV:
Kódy CPV: 45000000-7 stavebne práce.

Podrobnosti stavebných prác viď projektová dokumentácia, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe naceneného výkazu výmer (Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou  osobou).
Predpokladaná hodnota zákazky spolu činí: 34 517,59 Eur bez DPH.

Zdroj finančných prostriedkov
Európsky fond regionálneho rozvoja (85 %), štátny rozpočet Slovenskej republiky (10%) a zdroje verejného obstarávateľa (min. 5 %).

Miesto dodania predmetu obstarávania:
Obec Ochodnica – amfiteáter, súp. č. 124 na parcele č. KNC 2/2 o výmere 252 m2, zastavané plochy a nádvoria vedená na LV 822 kat. úz. Ochodnica.

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
   NIE         ÁNO
Možnosť predloženia variantných riešení:
    NIE         ÁNO

Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Od podpisu zmluvy o dielo do 27.6.2017.

Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 09.06.2017 do 08:00 hod.

Otváranie obálok s ponukami:
deň: 09.  mesiac: 06. rok: 2017  hodina: 08:15 hod. bez účasti uchádzačov.

Kritériá na hodnotenie ponúk
:

 • Najnižšia celková navrhovaná cena (u platcu DPH cena s DPH, u neplatcu DPH konečná cena bez DPH).
 • Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú         zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:
  - navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH
  - výška DPH v EUR
  - navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
 • Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.


Plánovaný dátum zadávania zákazky (podpis zmluvy o dielo) je:  12.06.2017

Ďalšie informácie obstarávateľa:

Ponuku je možné doručiť poštou (prípadne osobne) v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením „Prieskum trhu - Zastrešenie amfiteátra Ochodnica - Neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v hlavičke tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Typ zmluvy:

 • S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Zmluva o dielo tvorí prílohu tejto výzvy na predloženie ponúk.
 • Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva o dielo, je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný  úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.Podmienky účasti uchádzačovTechnická a odborná spôsobilosť
a) Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania; s uvedením minimálne: názvu odberateľa, predmetu zákazky, cien, miest a lehôt uskutočnenia prác, kontakt na osobu odberateľa, u ktorej je možné preveriť uvedené údaje.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich od vyhlásenia VO) vo výške spolu najmenej 34 000 EUR bez DPH.

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní – verejný obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky.
Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek vedie k výberu poskytovateľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. Splnenie tejto požiadavky umožňuje verejnému obstarávateľovi preveriť primerané skúsenosti pri uskutočnení stavieb rovnakého alebo podobného charakteru zložitosti.
Na stavebné práce nadväzujú neinvestičné aktivity projektu, ktoré sa uskutočnia v období 7-9/2017 preto je potrebný dodávateľ, ktorý práce uskutoční v požadovanej kvalite a čase.


Vo Vašej cenovej ponuke uveďte:

 • Doklady na splnenie podmienok účasti
 • Ponúkanú cenu na uskutočnenie prác (nacenením výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy a súčasne vyplnením prílohy č. 1 tejto výzvy „Návrh na plnenie kritéria“)
 • CD/DVD obsahujúce nacenený výkaz výmer

 

Cenové ponuky je možné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku.

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť spracovaná písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Cenové ponuky je možné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku.

Dokumenty na preukázanie podmienok účasti je možné predložiť ekvivalentné dokumenty vydané iným členským štátom.V Ochodnici dňa 1.6.2017


S pozdravom
Radoslav Ďuroška
starosta obce

 

Prílohy:
1) Návrh na plnenie kritéria

2) Výkaz výmer - v elektronickej forme

3) Projektová dokumentácia

4) Zmluva o dielo, ktorá bude podpísaná s víťazným uchádzačom