Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

V. Doprava


Položka 79

 1. Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi
      5. na mestskú autobusovú  dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci: 16,50 EUR
      6. na mestskú autobusovú  dopravu, za každých aj začatých päť rokov na  viac autobusových liniek: 165,50 EUR
 2. Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a): 50 % príslušnej sadzby
 3. Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu: 6,50 EUR

Splnomocnenie

 1. Správny  orgán môže upustiť od  vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú  z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
 2. Správny  orgán  môže na  základe vzájomnosti  od vybratia poplatku   upustiť   alebo    sadzbu   poplatku   znížiť. V odôvodnených  prípadoch,   predovšetkým  z hľadiska     zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
 3. Za  dodatočne vydávanú licenciu  (povolenie) môže správny   orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.Položka 80

Vydanie  povolenia  na  zvláštne  užívanie  diaľnic, ciest  a miestnych  komunikácií  na prepravu  nadmerne  ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu  nápravu nad mieru  povolenú  osobitným  predpisom  (ďalej  len  "nadmerná alebo nadrozmerná preprava"), dopravca zaplatí

 1. za každú  jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
      1. nadrozmerná preprava
         1.1. pri   prekročení  prípustnej  šírky vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
                    do 300,0: 16,50 EUR
                    od 300,1 do 350,0: 26,50 EUR
                    od 350,1 do 400,0: 33,00 EUR
                    od 400,1 do 500,0: 66,00 EUR
                    a za každých ďalších aj začatých 10 cm: 16,50 EUR
         1.2. pri   prekročení  prípustnej  výšky vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
                    do 400,0: 16,50 EUR
                    od 400,1 do 450,0: 33,00 EUR
                    od 450,1 do 500,0: 99,50 EUR
                    a za každých ďalších aj začatých 10 cm: 16,50 EUR
         1.3. pri   prekročení  prípustnej  celkovej dĺžky /24/ vrátane nákladu, ak
                celková  dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej 
                    súpravy (vyjadrené v m) je
                    do 12,00: 16,50 EUR
                    od 12,01 do 22,00: 99,50 EUR
                    nad 22,01: 165,50 EUR
                    a za každých ďalších aj začatých 5,0 m: 49,50 EUR
      2. nadmerná preprava
         2.1. pri   prekročení  prípustnej  celkovej hmotnosti, /25/ ak
                celková   hmotnosť   vrátane  nákladu (vyjadrené v t) je
                   do 20,0: 99,50 EUR
                   od 20,01 do 30,0: 165,50 EUR
                   od 30,01 do 50,0: 265,50 EUR
                   a za každých ďalších aj začatých 10 t: 66,00 EUR
        2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie)
               bez rozdielu,o akú nápravu ide,ak preťaženie (vyjadrené v %) je
                   od 3,01 do 5,00: 82,50 EUR
                   od 5,01 do 10,00: 132,50 EUR
                   od 10,01 do 15,00: 232,00 EUR
                   od 15,01 do 20,00: 331,50 EUR
                   a za každých ďalších aj začatých 5 %: 165,50 EUR
 2. za  každú  jednotlivú  tranzitnú  prepravu cez   územie Slovenskej republiky
  1. nadrozmerná preprava: 165,50 EUR
  2. ostatné prípady: 331,50 EUR
 3. za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
  1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak  celková  hmotnosť  stavebného  mechanizmu  vrátane      
  podvozku a ťahača
        1.1. neprekročí  60 t alebo  šírku 3,1 m,  alebo výšku 4,5 m a nie  sú
               prekročené prípustné hmotnosti na nápravu: 99,50 EUR
        1.2. prekročí 60 t alebo  šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú
               prekročené hmotnosti na jednu nápravu: 199,00 EUR
  2. za   prepravu  viacnásobne  opakovanú  po jednej alebo viacerých  prepravných trasách  na dobu  najviac troch       mesiacov
        2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1.: 497,50 EUR
        2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2.: 995,50 EUR

Oslobodenie
Od poplatku  podľa tejto položky  sú oslobodené povolenia na  dopravu   poľnohospodárskych  strojov  v   súvislosti  so žatevnými a zberovými prácami.

Splnomocnenie

 1. Správny   orgán  zníži  poplatok  alebo  od jeho vybratia  upustí na základe vzájomnosti.
 2. Poplatok  vyberaný správcom komunikácie  za nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
 3. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného  správneho orgánu  sa zvýši na   trojnásobok, ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla.
 4. Správny  orgán  môže pri  nadrozmerných alebo nadmerných  prepravách  organizovaných  tuzemskou  alebo  zahraničnou  inštitúciou na  účel humanitnej pomoci  alebo poskytnutia     daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

 1. Poplatok  podľa tejto  položky na  hraničných priechodoch  vyberá správca priľahlého úseku diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky na mieste merania vozidla na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov vyberá správca pozemnej komunikácie. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
 2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci  prepravu   vozidlom   alebo   jazdnou   súpravou,   ktoré  prekračujú prípustné miery.
 3. Za  základ  výpočtu  poplatku  za nadrozmernosť  sa berie  najväčší  rozmer  vozidla  alebo  jazdnej  súpravy, ktorý   prekračuje prípustnú mieru v  šírke alebo vo výške, alebo  v dĺžke.
 4. Do základu dĺžky súpravy  a celkovej hmotnosti súpravy sa  započítavajú  aj tlačné  alebo pomocné  motorové vozidlá,    ktoré  sú  do  súpravy  zapojené  hoci  len na prekonanie     krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.
 5. Pri  preprave, pri ktorej sú  prekročené dva alebo všetky   tri  prípustné celkové  rozmery [písmeno  a) bod  1.], sa   celková výška poplatkov určí  ako súčet sadzieb uvedených     v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).
 6. Prekročenie  celkovej  prípustnej hmotnosti  sa posudzuje   ako  u jazdnej  súpravy,  tak  aj u  jednotlivého vozidla    v súprave.  Poplatok sa určí z  tých hmotností, z ktorých     vychádza   vyššia  sadzba.   Za  prekročenie   prípustnej    celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.
 7. Pri  nadmernej preprave sa celková  hmotnosť vozidla určí   ako    hmotnosť   celej súpravy   sčítaním   hmotností   jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.
 8. Pri  určení poplatku za  prekročenie prípustnej hmotnosti  na   nápravu  sa   každá  náprava   posudzuje  samostatne  a poplatok sa určí len  za najviac prekročenú nápravu. Za  prekročenie  prípustného zaťaženia  nápravy do  3,0 %  sa   poplatok nevyberá.
 9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako   tri nápravy súvisle za  sebou, sa každá náprava posudzuje  ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.
 10. Pri preprave, pri  ktorej je súčasne prekročená prípustná  celková  hmotnosť  a  prípustné  nápravové  zaťaženie, sa   poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena     a) bodov 2.1. a 2.2.
 11. Ak  ide  o prepravu,  pri ktorej  sú prekročené prípustné   rozmery  aj prípustná hmotnosť,  poplatok sa určí   ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.
 12. Ak  ide  o  tranzitnú   prepravu  cez  územie  Slovenskej    republiky,  pripočíta  sa   k  sadzbe  vypočítanej  podľa     písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).
 13. Poplatky  podľa  písmena c)  sa použijú,  ak dopravcom je   vlastník  alebo  užívateľ stavebného  mechanizmu  alebo  právnická  osoba, fyzická  osoba oprávnená  na podnikanie    v doprave a ide o  prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.Položka 80a

Za  podanie  žiadosti  o  urýchlené vybavenie  povolenia podľa položky 80

 1. do 24 hodín od doručenia žiadosti: 66,00 EUR
 2. do 48 hodín od doručenia žiadosti: 49,50 EURPoznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.Položka 82

Povolenie  na zvláštne  užívanie diaľnic,  ciest a miestnych komunikácií  podľa  §  11  ods.  1  písm.  b)  až g) vyhlášky Federálneho  ministerstva dopravy  č. 35/1984  Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon): 99,50 EUR

Splnomocnenie
Správny  orgán  môže  v  odôvodnených  prípadoch  znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa  tejto položky. V závislosti od  rozsahu a  doby užívania  komunikácie môže  správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.Položka 83


e) Povolenie  uzávierky,   prípadne  obchádzky  ciest  III. triedy a miestnych komunikácií: 66,00 EUR

Splnomocnenie
Správny  orgán  môže  v  odôvodnených  prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.Položka 84

 1. Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy: 66,00 EUR
 2. Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu: 33,00 EUR

Splnomocnenie
Správny  orgán  môže  v  odôvodnených  prípadoch poplatok podľa   tejto   položky   znížiť,   prípadne   ho   odpustiť. V závislosti  od dopravného  významu dotknutej  štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto  položky sa nevyberie pri zaisťovaní  bezpečnosti   cestnej  premávky   alebo  v   prípade,  ak  technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto položky  sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Položka 85

 1. Povolenie  výnimky zo zákazu  činnosti v ochrannom  pásme pozemnej komunikácie: 99,50 EUR
 2. Povolenie  na zriadenie zjazdu z  pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti: 16,50 EUR
 3. Povolenie   výnimky  na  zriadenie  úrovňového priecestia železnice
      1. s cestou: 99,50 EUR
      2. s miestnou komunikáciou: 66,00 EUR

Splnomocnenie
Správny  orgán  môže  v  odôvodnených  prípadoch poplatok podľa  tejto položky  zvýšiť  až  na päťnásobok,  prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka
Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.