Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.6.2018

Obecný úrad Ochodnica

 

P o z v á n k a

 

  Zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

 

29.  júna 2018  /t.j. piatok/  o 16.00  hod.

 

do zasadačky obecného úradu.

Účasť poslancov OZ je povinná.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola uznesení
  4. Návrh – Záverečný účet Obce Ochodnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
  6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 . 2023
  7. Cyklotrasa
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver.

 

Radoslav Ďuroška

starosta obce