Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s  
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I.    Prevádzkovateľ:
    Obec Ochodnica
    023 35  Ochodnica
    IČO: 00314153
    (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II.    Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Radoslava Ďurošku, Bc. Danu Červenú,  a to písomnou formou alebo osobne na adrese:
    Obec Ochodnica, 023 35 Ochodnica č. 121
    2. poschodie,  v čase od 7:00 do 15:00 počas pracovného týždňa,
    tel. kontakt 041/4233121, 0907886944, e-mail: obec@ochodnica.sk
    ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

III.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
a.    spracúvanie osobných údajov s cieľom organizácie kultúrnych podujatí.
b.    správa webovej stránky, káblovej televízie, facebookovej stránky obce
c.    uzatváranie zmlúv rôzneho typu
d.    Kamerového systému
e.    Spracovanie dokumentácie potrebnej k celkovej správe obce a k prenesenému výkonu štátnej správy, ako je: stavebný úrad, dane a poplatky, matrika, centrálna ohlasovňa, register adries, voľby, IOMO, obecný rozhlas, evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí, evidencia sporov, účtovníctvo, personalistika a mzdy, dochádzka, rokovania obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií, úradná tabuľa, aktivačné práce nezamestnaných, verejné obstarávania, prieskumy trhu, životné prostredie, miestne komunikácie, pozemková evidencia, správa a údržba verejného vodovodu, vedenie evidencie psov, dispečing vozového parku, úsek podnikateľskej činnosti na území obce, evidencia, správa, fakturácia TKO, evidencia výherných a nevýherných hracích prístrojov, videohier a stávkových kancelárií, BOZP, hasiči a požiarna ochrana, správa cintorína, registratúra, projektová dokumentácia, opatrovateľská služba, bytová činnosť, evidencia a vybavovanie sociálnej pomoci, vedenie pokladne, sociálna ochrana detí, overovanie listín a podpisov, evidencia a vybavovanie rybárskych lístkov, podpora výchovy k stravovacím návykom a školským povinnostiam detí, evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, výkazy, štatistiky, zverejňovanie obecnej dokumentácie  – pokiaľ to nevyplýva priamo z konkrétneho  zákona.


IV.    Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
a.    do ukončenia kultúrnej akcie, max. po dobu 1 roka na účely podľa ods. III ),
b.    2 roky od uverejnenia na webovej, facebookovej stránke.
c.    5 rokov odo dňa uzatvorenia konkrétneho typu zmluvy, ak v nej nie je uvedený iný termín alebo ak tak neprikazuje konkrétny zákon.
d.    Kamerové záznamy sa uchovávajú po dobu 2 týždňov od vytvorenia záznamu
e.    a v súlade so zákonom, na základe ktorého sa osobné údaje spracúvajú, ak to neprikazuje zákon, materiály sa uchovávajú po dobu 5 rokov.


V.    Získané osobné údaje v celom rozsahu bude spracovávať prevádzkovateľ Obec Ochodnica prostredníctvom svojich zamestnancov.


VI.    Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III. písm. e) je zákonnou požiadavkou. V ostatných prípadoch bez podania námietky zo strany dotknutej osoby prostredníctvom webovej stránky alebo jej písomného oznámenia je možné spracúvať osobné údaje účastníkov, ako je zhotovenie fotografií, kamerového záznamu z kultúrnych akcii a pod. Prostredníctvom webovej stránky a káblovej televízie a pred každým obecným podujatím budú občania informovaní, kde môžu podávať námietky ohľadne spracovania svojich osobných údajov.


VII.    Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť žiadnu zmluvu.


VIII.    Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.


IX.    Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.


X.    Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.


XI.    Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
a.    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b.    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c.    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,
d.    osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e.    je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f.    osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.


XII.    Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
a.    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b.    na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c.    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d.    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e.    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


XIII.    Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.


XIV.    Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
a.    napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b.    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
c.    prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d.    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


XV.    Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.


XVI.    Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.


XVII.    Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.


XVIII.    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
a.    právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
b.    spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, propagácie obce a obecných podujatí
c.    spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.


XIX.    Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.


XX.    Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.


XXI.    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.


XXII.    Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.


XXIII.    Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.


XXIV.    Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.


Tlačivá:
Žiadosť o výmaz osobných údajov GDPR (184 kB, PDF)
Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov GDPR (189 kB, PDF)
Súhlas so spracovaním osobných údajov GDPR (186 kB, PDF)
Námietka dotknutej osoby a žiadosť o výmaz OÚ (186 kB, PDF)