Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

IV. Stavebná správa


Položka 59


Návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o  umiestnení  stavby  alebo rozhodnutia  o  využití  územia,  alebo  rozhodnutia  o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

 1. pre fyzické osoby: 6,50 EUR
 2. pre právnické osoby: 16,50 EUR

Oslobodenie
Od  poplatku  podľa  tejto  položky  sú  oslobodené  zariadenia  sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu  prevenciu alebo  poskytujú  sociálne  poradenstvo  alebo  sociálne  služby  za  podmienok ustanovených osobitným zákonom /11/ a nevykonávajú sociálnu prevenciu na  účely dosiahnutia zisku, osvetové  strediská,  hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené  so  stavebným  konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

 


Položka 60


Žiadosť o stavebné povolenie

 1. na stavby na bývanie
      1. na stavbu rodinného domu: 33,00 EUR
      2. na stavbu bytových domov: 66,00 EUR
 2. na  stavby  na individuálnu rekreáciu (rekreačné  chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
      1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2: 23,00 EUR
      2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2: 39,50 EUR
 3. na   zmeny    dokončených   stavieb   na   bývanie  alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením: 23,00 EUR
 4. na stavby, ktoré  plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a  na stavby  slúžiace  na   podnikateľskú  činnosť  na     pozemkoch  rodinných  domov,  na  prípojky  na existujúcu verejnú rozvodnú sieť: 16,50 EUR
 5. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami: 23,00 EUR
 6. na zmeny dokončených stavieb podľa  písmen d) a e) a  na zmeny týchto stavieb pred dokončením: 16,50 EUR
 7. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri  predpokladanom rozpočtovom náklade do 49 780,50 EUR vrátane: 33,00 EUR
      1. nad  49 780,50 EUR do 99 581,50 EUR vrátane: 49,50 EUR
      2. nad 99 581,50 EUR do 331 939 EUR vrátane: 66,00 EUR
      3. nad 331 939 EUR do 3 319 391,50 EUR vrátane: 116,00 EUR
      4. nad 3 319 391,50 EUR: 199,00 EUR
 8. na stavby dočasných  objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie: 16,50 EUR
 9. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie: 33,00 EUR

Oslobodenie

 1. Od  poplatku  za  vydanie  stavebného povolenia  na zmeny   stavieb  na  bývanie  sú oslobodení  občania  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím,  držitelia  preukazu  ZŤP  alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky

 1. Ak   stavebné    povolenie   zahŕňa   stavbu    viacerých    samostatných  objektov,  vyberie    sa  iba jeden poplatok,  a  to v  najvyššej sadzbe,  ktorá je  určená pre niektorý   z objektov  uvedených v stavebnom povolení.
 2. Objekty  hotelových  a  ubytovacích  zariadení a objekty   kolektívnej rekreácie sa  posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže  s   viac  ako  dvoma  miestami  sa  posudzujú ako   samostatné stavby.
 4. Podľa  tejto   položky  spoplatňujú  stavebné  povolenia  stavebné úrady,  špeciálne   vojenské a  iné stavebné úrady  v pôsobnosti  Slovenskej republiky v  zmysle ustanovení -  117, 120 a 121 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní   a stavebnom poriadku  (stavebný  zákon) v znení neskorších  predpisov.Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri  1976  bez stavebného povolenia  alebo v rozpore so
zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby: dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

 

 
 

Položka 62

 1. Žiadosť o povolenie
   1. na  zmenu  užívania  stavby,  ak  nie  je  spojené  so  stavebným  konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60: 16,50 EUR
   2. na odstránenie stavby: 6,50 EUR
   3. informačného,  reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie: 49,50 EUR
   4. terénnych úprav: 6,50 EUR
   5. na odstránenie objektu dopravnej stavby: 16,50 EUR
   6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby: 16,50 EUR

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena  a) tretieho bodu tejto položky   je oslobodené  označenie prevádzky vyplývajúce  zo zákona  o živnostenskom podnikaní.Položka  62a

 1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom do 49 790,50 EUR vrátane: 16,50 EUR
      - nad  49 790,50 EUR do 99 581,50 EUR vrátane: 23,00 EUR
      - nad 99 581,50 EUR do 331 939 EUR vrátane: 33,00 EUR
      - nad 331 939 EUR do 3 319 391,50 EUR vrátane: 66,00 EUR
      - nad 3 319 391,50 EUR: 99,50 EUR
 2. Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby: 16,50 EUR
 3. Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby: 33,00 EUR


Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.