Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

I. Všeobecná správa


Položka 1


Návrh  na  obnovu  konania   alebo   podnet   na  preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba: 16,50 EUR
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na  podnikanie: 165,50 EUR

Poznámka
Poplatok  zaplatený  podľa  tejto  položky  sa  vráti, ak sa obnova konania povolí alebo  k  sa  podnetu  na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho   konania vyhovelo v plnom rozsahu.


Položka 2

 1. Vyhotovenie odpisu  (fotokópie),  výpisu  alebo  písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a  zo  spisov  alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev,  knihy  úmrtí,  za  každú aj začatú stranu: 1,50 EUR
 2. Osvedčenie  odpisu  (fotokópie),  výpisu  alebo  písomnej informácie  z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo  spisov  alebo  súkromných  spisov  v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
  - v slovenskom jazyku: 1,50 EUR
  - v cudzom jazyku: 3,00 EUR
 3. Vyhotovenie  a osvedčenie  matričných  dokladov  a  iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike: 9,50 EUR

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov a úkony podľa písmena g) týkajúce sa vydávania potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach /8b/ a odbornej praxi.

Poznámky

 1. Poplatok  podľa  písmena a)  tejto položky sa vyberie  po  vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 2. Poplatok  podľa  písmena a) tejto položky sa nevyberie za    vyhotovenie  úradného  výpisu  z  knihy  narodení,  knihy manželstiev,   knihy  úmrtí  po  oprave  chybného   údaja vykonaného z úradnej povinnosti.


Položka 3

 1. Osvedčenie
  a) podpisu na listine  alebo  na  jej  rovnopise,  za  každý podpis: 0,50 EUR
  b) odtlačku úradnej pečiatky  a úradného  podpisu, za  každý  odtlačok a za každý podpis: 3,00 EUR
  c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla): 6,50 EUR
 2. Overenie  správnosti  údajov  v  žiadosti  o  výpis  z  registra   trestov a v žiadosti  o odpis  registra  trestov: 1,50 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je  oslobodené osvedčenie  podpisu  na  listinách  potrebných  na  vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch  národného  boja za oslobodenie.  Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100  %,   ak  úkon  vyžaduje  zvýšenú  náročnosť,   urýchlené vybavenie   alebo   vykonanie   tohto   úkonu   mimo  úradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.


Položka 6

 1. Vydanie   preukazu   (osvedčenia),   ak   nejde   o  úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka: 4,50 EUR
 2. Vydanie preukazu (osvedčenia)  ako  náhrady  za  zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka: 16,50 EUR
 3. Predĺženie platnosti  preukazu  (osvedčenia), ak  nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka: 6,50 EUR
 4. Vydanie preukazu (osvedčenia)  ako náhrady  za  stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch: 33 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky  je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.


Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o  pobyte  osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle): 3,00 EUR

Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú   oslobodené    pošty   (inkasné   strediská),  zariadenia sociálnych  služieb,  právnické  osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú   sociálnu  prevenciu  alebo  poskytujú   sociálne poradenstvo  alebo  sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným  zákonom  a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.


Položka 9
Miestne  zisťovanie,  ak  je   nariadené   podľa   osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania: 16,50 EUR

Poznámky

 1. Poplatok  podľa  tejto položky sa nevyberie pri  miestnom  zisťovaní  vo  všeobecnom záujme,  napr.  pri  živelných pohromách a nehodách  alebo  pri miestnom zisťovaní        podľa     zákona  Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe    daní  a   poplatkov  a   o   zmenách  v  sústave územných     finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok  podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne     zisťovanie   vykonáva   na   účely   vydania  rozhodnutia     spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
 3. Za  miestne  zisťovanie  z  podnetu  účastníka konania sa     považuje  aj  zisťovanie,  ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho  orgánu  vybavujúceho  podanie     účastníka konania.


Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 1. fyzická  osoba: 9,50 EUR
 2. právnická osoba: 165,50 EUR

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto  položky sú oslobodené zariadenia sociálnych   služieb, právnické osoby  a   fyzické  osoby, ktoré vykonávajú   sociálnu  prevenciu  alebo  poskytujú   sociálne poradenstvo  alebo  sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným  zákonom  a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská,  hvezdárne,  planetáriá, knižnice, múzeá,  galérie a štátne divadlá.