Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Info o samospráve

Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

 

Spôsob zriadenia obce:
Obec Ochodnica sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23.-24.11.1990
 

Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
  • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou SR
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl.71 ods. 2 Ústavy SR)


Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi obce Ochodnica sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Ochodnica je zastupiteľský zbor obce zložený z 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.


Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:

Komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • Komisia výstavby a územného plánu
  • Komisia sociálna a zdravotná
  • Komisia ochrany verejného poriadku
  • Komisia životného prostredia
  • Komisia pre mládež a šport
  • Komisia kultúry a školstva


Starosta obce Ochodnica je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.