O klube

Vo väčšine obcí Kysúc sa ako prvé organizované športové odvetvie uchytil futbal. Bolo to tak aj v Ochodnici. Presné časové obdobie nieje doložené žiadným písomným materiálom, zostali však spomienky zachytené na stránkach kroniky písanej až  od polovice 50. rokov a ústne podanie, ktoré sú základným zdrojom poznatkov o športovej a telovýchnej činnosti v obci. Pri prvých dotykoch chlapcov s loptou pravdepodobne v rokoch 1926 - 1930 stál miestny správca fary dr. František Herodek, pôsobiaci v obci v rokoch 1921 - 1934. Pán farár mal vedomosti o hre a tak po príchode bratov Pavla, Rudolfa a Petra Marčanovcov z vandroviek podomového obchodu, z ktorých si každý doniesol po jednej lopte, ich usmernil v základných pravidlách...