Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 29.6.2018

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, zástupca starostu
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ


               
Ďalší prítomní:
p. Cieľová Danica, p. Mokáň Július, p. Ďuratný Andrej, p. Blaho Miroslav, p. Ing. Olejko Milan, p. Švaňová Anna, p. Šošková Dana

 

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Návrh – Záverečný účet Obce Ochodnica a rozpočtové hospodárenie
za rok 2017
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018.
6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2023.
7. Cyklotrasa
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

 

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenia - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: