Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 27.4.2018

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, zástupca starostu
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
               
Ďalší prítomní:
Anna Švaňová

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Kontrola uznesení
4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
5. Úprava rozpočtu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenia - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: