Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 29.09.2017

Prítomní:
Anna Ďuratná, zástupca starostu obce,
Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
Jana Tvaružková, poslanec OZ
Stanislav Surovčák, poslanec OZ
Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
Ján Tarana, poslanec OZ
Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce
               
Ďalší prítomní:
Pavol Gúcky, Anna Švaňová, Miloš Šutý, Martin Kuchta, Andrea Kuchtová, Martina Barancová, Dana Šošková

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
4. Úprava rozpočtu (projekt) a plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017
5. Rôzne – žiadosti
6. Diskusia
7. Záver

    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenia - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: