Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 11.03.2016

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Stanislav Surovčák, poslanec OZ
p. Miroslav Mozol, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

 

Ďalší prítomní:
Andrej Ďuratný, Jozef  Považan st., Katarína  Mizerová, Mária Taranová, Jarka Žabková, Matúško Mizera, Anna Švaňová, Dana Šošková – zapisovateľka.

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola uznesenia
4. Úprava rozpočtu č. 1/2016
5. Návrh č.  /2016  o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Obce Ochodnica
6. Návrh VZN č. /2016 o verejnom poriadku Obce Ochodnica
7. Správa o kontrolnej činnosti
8. Plán kontrol – kontrolóra na 1. polrok 201
9. Nájomné byty
10. Vodovod Ochodnica
11. Nájomné byty nad  MŠ Ochodnica
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: