Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 15.12.2015

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Miroslav Mozoľ, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

 

Ďalší prítomní:
Andrej Ďuratný, Milada Hodásová, Katarína Mizerová, Alena Falátová, Alena Pijáková, Zdenko Žabka, Anna Švaňová

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky
3. Návrh VZN  o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Obce
4. Návrh dodatku k VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ochodnica.
5. Návrh VZN o verejnom poriadku Obce Ochodnica
6. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov MŠ na rok 2016
7. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov CVČ na rok 2016
8. Návrh predpokladaných príjmov a výdavkov ZŠ na rok 2016
9. Rozpočet Obce Ochodnica na rok 2016
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016
11. Nájomné byty
12. Vodovod Ochodnica
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: