Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

D3 pre Kysuce

 

Reprezentačný ples Ochodnica 2018

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Rýchle informácie

Počasie Ochodnica

Samospráva » Obecné zastupiteľstvo » Uznesenia OZ

Zasadnutie OZ zo dňa 19.06.2015

Prítomní:
p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Ing. Miroslava Kekelyová, poslanec OZ
p. Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
p. Jana Tvaružková, poslanec OZ
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Ján Tarana, poslanec OZ
p. Ing. Stanislav Jančiga, kontrolór obce

Ďalší prítomní:
Vladimír Gašpierik, Laura Turčáková, Katarína Ondrúšková, Márie Kunová, Denisa Grísová, Katarína Šenkárová, Emília Lyková, Helena Olejková, Mgr. Sýkora – ZŠ,  Andrej Ďuratný, Alena Muziková, občania Petránok

Anna Švaňová, Dana Šošková – zapisovateľka


Program:
1.    Otvorenie
2.    Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3.    Záverečný účet Obce Ochodnica
4.    VZN č.    /2015 o podmienkach poskytovania dotácií
5.    Obecný vodovod
6.    Diskusia
7.    Rôzne
8.    Záver
    

Na stiahnutie: 
zápisnica - uznesenie - rokovací poriadok - smernica o odmeňovaní

Komentáre: